Thành viên
Tin đọc nhiều nhất
Việt Nam - Venezuela thành lập liên doanh dầu khí
Khởi công xây dựng Nhà máy Bọc ống Phú Mỹ
Đề xuất sớm ký kết hợp tác dầu khí với Arập Xêút
ASCOPE họp lần thứ 36 tại Hà Nội
CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA PVID TRONG NĂM 2010
CHI BỘ PVID NHẬN GIẤY KHEN CỦA ĐẢNG BỘ PVN
Thống kê
Đang online    : 35
Lượt truy cập : 820054
Đơn vị trực thuộc
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chức năng:

Phòng KT-KT là phòng chuyên môn thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp khí, có chức năng tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Công ty trong các công tác:

-   Nghiên cứu, tiếp thị, khảo sát và tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư và hợp tác liên danh để mở rộng phạm vi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh;

-   Công tác đấu thầu trong hoạt động xây lắp và bọc ống;

-   Quản lý các dự án;

-   Công tác kế hoạch và báo cáo thống kê;

-   Đầu mối tổng hợp và chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Công ty và thông báo kết luận của Lãnh đạo Công ty trong các cuộc họp giao ban;

-   Quản lý máy móc, thiết bị thi công;

-   Xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá nội bộ;

-   Xây dựng và bảo đảm Hệ thống Quản lý chất lượng, Hệ thống Quản lý môi trường và Hệ thống Quản lý an toàn lao động và sức khỏe cho toàn Công ty luôn được vận hành, cải thiện và đạt chuẩn quốc tế;

-   Xây dựng, triển khai công tác phòng chống khủng bố.

2. Nhiệm vụ:

2.1  Nghiên cứu, tiếp thị, khảo sát và tìm kiếm các đối tác hợp tác:

Phối hợp cùng các Phòng – Ban liên quan trong Công ty để tham gia các hoạt động:

-   Tiếp thị nhằm quảng bá hình ảnh của Công ty không chỉ trong nước mà còn phát triển ra các nước trong khu vực;

-   Khảo sát và nghiên cứu tính khả thi trong các phạm vi cần hợp hợp tác phù hợp với định hướng của tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tổng công ty khí;

-   Khảo sát và nghiên cứu tính khả thi trong việc lựa chọn đối tác đầu tư và đối tác hợp tác kinh doanh;

-   Chủ trì thương thảo, đàm phán các hợp đồng hợp tác.

2.2  Công tác đấu thầu trong hoạt động xây lắp và bọc ống:

-   Là đầu mối tiếp nhận, mua hồ sơ mời thầu, nghiên cứu tổng thể hồ sơ để lập phương án triển khai làm hồ sơ dự thầu. Tiếp cận, thu thập và xử lý thông tin từ Chủ đầu tư (bên mời thầu) trong quá trình làm hồ sơ dự thầu nhằm đảm bảo đấu thầu đạt hiệu quả cao;

-   Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD đã được phê duyệt và tuỳ theo tính chất, quy mô của từng dự án thể hiện trong hồ sơ mời thầu để đề xuất với Giám đốc quyết định phân công, giao nhiệm vụ, lập Hồ sơ dự thầu cho nhóm, tổ hoặc các cá nhân và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phù hợp chuyên ngành, đảm bảo chất lượng của hồ sơ dự thầu đạt hiệu quả cao nhất;

-   Phối hợp với các đơn vị trong Công ty kiểm tra, tính toán khối lượng và lập biện pháp thi công cho các gói thầu do Công ty trực tiếp đấu thầu;

-   Kiểm tra Hồ sơ dự thầu đảm bảo tính pháp lý theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. Quy định các biện pháp bảo mật và thực hiện công tác bảo mật thông tin cũng như hồ sơ tài liệu liên quan đến đấu thầu;

-   Là đầu mối thương thảo, đàm phán các hợp đồng do Công ty làm Chủ đầu tư, được chỉ định thầu hoặc trúng thầu các dự án/công trình;

-   Phối hợp với phòng Thương mại và Đầu tư thương thảo, đàm phán các hợp đồng kinh tế mua sắm tài sản cố định, vật tư thiết bị công trình.

2.3  Quản lý các dự án:

-   Lập các kế hoạch chuẩn bị, kế hoạch triển khai và thực hiện các dự án;

-   Chủ động tìm kiếm các nguồn lực (nguồn nhân lực, máy móc, trang thiết bị, vật tư chính, vật tư phụ, vật tư tiêu hao và vật tư biện pháp thi công, các nhà cung cấp hàng hóa, các nhà cung cấp công nghệ / dịch vụ, các cơ quan – đơn vị đăng kiểm, cấp phép,…) liên quan cho các dự án;

-   Soạn thảo các bảng khối lượng, qui cách, đặc tính các nguồn lực cần thiết cho các dự án, lập các hồ sơ mời thầu, hồ sơ mua sắm bảo đảm phù hợp về tiến độ, ngân sách của mỗi dự án;

-   Phối hợp cùng phòng Thương Mại – Đầu Tư trong việc làm rõ các hồ sơ tham gia dự thầu cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các dự án;

-   Tham gia đánh giá hồ sơ chào thầu để lựa chọn đúng hàng hóa cần thiết cho các dự án;

-   Tham gia thương thảo, đàm phán các hợp đồng cung cấp hàng hóa/ dịch vụ cho các dự án;

-   Điều phối các Bên cùng tham gia trong các dự án liên quan;

-   Tổ chức quản lý và giám sát các hoạt động liên quan của các dự án bảo đảm đạt chất lượng, đạt tiến độ, bảo đảm an toàn theo các hợp đồng đã ký kết, bảo đảm ngân sách đã được phê duyệt;

-   Tổ chức nghiệm thu hàng hóa /công trình, giải tỏa & thu hồi nguồn lực đã điều động, hoàn công và tất toán cho các dự án sau khi hoàn thành;

-   Tổ chức quản lý và lưu trữ hồ sơ của các dự án liên quan;

-   Lập báo cáo định kỳ, và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, cho Ban giám đốc;

-   Phối hợp với các Phòng – Ban chức năng, các đơn vị, cơ quan hữu quan trong các vấn đề liên quan đến thanh tra, thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư.

2.4  Công tác kế hoạch và báo cáo thống kê:

-   Nghiên cứu, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm của Công ty;

-   Tổ chức quản lý và hướng dẫn các đơn vị sản xuất trong Công ty xây dựng kế hoạch SXKD phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và năng lực của từng đơn vị; kiểm tra giám sát thường xuyên tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của các đơn vị trực thuộc;

-   Thực hiện công tác thống kê, báo cáo tình hình hoạt động SXKD tháng, quý, năm theo quy định nhằm phục vụ kịp thời cho việc điều hành sản xuất chung của Công ty; tổng hợp, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, đề xuất các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch sản xuất theo kỳ kế hoạch;

-   Tham mưu cho Giám đốc giao chỉ tiêu kinh doanh cho các đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty. Theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và các đơn vị sản xuất trực thuộc.

2.5  Công tác kinh tế và quản lý hợp đồng:

-   Là đầu mối quản lý các hợp đồng xây lắp và bọc ống do Công ty ký kết; thực hiện việc kiểm tra, giám sát đơn vị thi công và thực hiện việc thanh quyết toán hợp đồng trong Công ty; báo cáo kết quả triển khai thực hiện, những vướng mắc trong quá trình thực hiện;

-   Tổng hợp theo dõi và đôn đốc các đơn vị trong công tác thu hồi vốn, công nợ công trình/dự án đã hoàn thành;

-   Theo định kỳ tháng, quý, năm báo cáo phân tích đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng của Công ty trình Giám đốc.

2.6  Công tác quản lý máy móc, thiết bị thi công:

-   Cân đối năng lực xe, máy thiết bị thi công để lập kế hoạch điều chuyển, mua sắm vật tư, phụ tùng thay thế;

-   Phối hợp với Phòng Thương mại và Đầu tư xem xét yêu cầu kỹ thuật cho việc mua sắm thiết bị theo yêu cầu của dự án, đảm bảo chất lượng công trình;

-   Quản lý, theo dõi toàn bộ trang thiết bị, máy móc kỹ thuật phục vụ thi công của Công ty; lập báo cáo tình hình sử dụng thiết bị theo quy định; kiểm kê số lượng, chất lượng, thanh lý và đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị định kỳ hàng năm;

-   Căn cứ vào đề xuất của các đơn vị, lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa máy móc thiết bị của Công ty.

2.7  Công tác xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá nội bộ:

-   Xây dựng hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá nội bộ đối với công tác xây lắp và xây lắp chuyên ngành Dầu khí để làm cơ sở cho việc lập giá đấu thầu, lập giá đề xuất và ký kết hợp đồng kinh tế nội bộ giữa Công ty với Đội xây lắp chuyên ngành và các nhà thầu phụ của Công ty, đồng thời làm cơ sở để thanh quyết toán nội bộ;

-   Xây dựng đơn giá nhân công từng thời điểm và giá ca máy phù hợp với năng lực thiết bị của Công ty.

2.8  Nhiệm vụ khác:

-   Soạn thảo và thiết lập các qui trình điều hành và giám sát các hoạt động liên quan của phòng;

-   Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan trong Công ty trong việc soạn thảo và thiết lập các qui trình phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trong Công ty;

-   Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan trong Công ty xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2008, Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001-2004, Hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe theo tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007. Bảo đảm hệ thống được vận hành, nâng cấp thường xuyên đạt chuẩn yêu cầu.

-   Bảo mật toàn bộ hồ sơ thuộc chức năng phòng phụ trách và quản lý.

-   Và các nhiệm vụ cụ thể khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

3    Quyền hạn:

-   Thay mặt Giám đốc Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng trong phạm vi thẩm quyền được giao quản lý;

-   Được quyền yêu cầu/đề nghị các phòng, ban, đơn vị trong Công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

-   Tham gia đóng góp ý kiến cho lãnh đạo Công ty về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

-   Có quyền kiến nghị đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc, xếp lương chức danh, tiếp nhận, điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử đi đào tạo, công tác trong và ngoài nước đối với cán bộ công nhân viên của Phòng;

-   Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng suất chất lượng quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Cơ cấu tổ chức:

Phòng Kinh tế - kỹ thuật có 01 trưởng phòng, một số phó phòng và các cán bộ, nhân viên được định biên phù hợp với nhu cầu công tác của Phòng theo từng thời điểm.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, Trưởng phòng có trách nhiệm cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn; xác định nhu cầu biên chế của Phòng báo cáo Giám đốc; phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong Phòng.

CÔNG TY KHÁC
Dự án tiêu biểu
Đơn vị trong ngành dầu khí
Bảng giá chứng khoán
Thị trường:      HoSTC        HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh
KL Giá
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sản phẩm   |   Dịch vụ   |   Dự án   |   Tin tức   |   Tin nội bộ   |   Thông tin cổ đông   |   Đơn vị trực thuộc   |   Sơ đồ website   |   Liên hệ
Bản quyền © 2009 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: 68 đường Trương Công Định, phường 3, tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại:  (84-64) 3510556 – 3510557     -    Fax: (84-64) 3510555    -    Email: info@pvcoating.vn
Designed & Developed by EMSVN.COM