Tin đọc nhiều nhất
Thống kê
Đang online    : 142
Lượt truy cập : 917103
Đại hội cổ đông thường niên - bất thường

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1- Nội dung Đại hội đồng cổ đông

2- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.


3- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

5- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

6- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

7- Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

8- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

8.1- Tờ trình
sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

8.2- Dự thảo "Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty".


9- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10- Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty.

10.1- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT ông Cao Khánh Hưng.

10.2- Miễn tư cách thành viên HĐQT Công ty ông Vũ Anh Tuấn.

10.3- Miễn nhiệm kiểm soát viên bà Nguyễn Thị Hà Nhung


11- Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Công ty.

11.1- Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Công ty ông Lê Hồng Hải.

11.2- Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị Công ty ông Vũ Tuấn Ngọc.

12- Bầu kiểm soát viên Công ty.


13- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

14- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 
Thông tin khác
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2024
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2023
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2022
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVCOATING năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2021
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2017 (09/03/2017)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVCOATING năm 2016 (13/10/2016)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVCOATING năm 2016 (25/4/2016)
Dự án tiêu biểu
Đối tác khách hàng
BẢNG GIÁ CHỨNG KHOÁN
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Sản phẩm dịch vụ    |    Dự án    |    HSEQ    |    Tin tức    |    Thông tin cổ đông    |    Liên hệ
Bản quyền © 2009 - 2015 thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 2B khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 
Điện thoại: (84-254) 3 924 456  -   (84-254) 3 924 458  -  Fax: (84-254) 3 924 455  -  Email: info@pvcoating.vn, thongtin@pvcoating.vn
Designed & Developed by EMSVN.COM